کلینیک پزشکی
منو
App

سامانه صدور بیمه و مدیریت شعب بیمه بر پایه هوش مصنوعی(در حال تکمیل و اقدام)

با بهره گیری از هوش مصنوعی میتواند تعداد نمایندگی های صدور بیمه را نامحدود کرده و ضمن صدور بیمه و ارائه خدمات به بیمه گذاران توسط مدیریت شعب به صورت هوشمند فعالیت های نمایندگی ها و بیمه نامه ها را کنترل و ارزیابی نماید

تعدادی از مشتریان ما از سال 1377 تاکنون