کلینیک پزشکی
منو
App

ثبت اختراع

4 ثبت اختراع
1. دستگاه تشخیص ویروس آندوکاردیت عفونی
2. دستگاه تشخیص ویروس Hpv Typing
3. سیستم ردیاب و تشخیص تصویر
4. سامانه هوشمند پارکینگ طبقاتی

تعدادی از مشتریان ما از سال 1377 تاکنون