کلینیک پزشکی
منو
App

14 پروژه ملی

مفهوم ما از پروژه ملی پروژه ای می باشد که تحت عنوان ملی و به صورت کشوری در تمام نقاط کشور به صورت یکپارچه و در یک زمان و تحت نام یک شرکت اجرا میگردد. لذا این شرکت 14 پروژه ملی در حوزه هوش مصنوعی پیاده سازی نموده است

تعدادی از مشتریان ما از سال 1377 تاکنون